Persian version of the Scrum Values

While developing my book “Scrum – A Pocket Guide” (2013) I described how there is value in the Scrum Values. In 2016 the Scrum Values were added to the Scrum Guide. In 2018 some global Scrum enthusiasts translated my description into several languages.

I am gratified for sharing that Mehdi Hoseini (Iran) created a Persian version of the Scrum Values. Find Mehdi’s full text below. It will be added to the next release of the international Scrum Values.

Persian / ارزشهای اسکرامفارسی

اسکرام چارچوبی است که افراد و سازمانها فرآیند تولید خود را مبنی بر مقتضیات زمانی و موضوعی خود تعریف می کنند. قوانین و اصول اسکرام همگی از تجربه گرایی و کنترل فرآیند مبتنی بر تجربه به عنوان بهترین روش مواجهه با چالشهای پیچیده در مسائل پیچیده، پشتیبانی می کنند. با اینحال مفاهیم بیشتری نسبت به  صرفا قوانین و اصول اسکرام وجود دارد. رویکرد اصلی اسکرام بیشتر در مورد رفتار است تا فرآیند. چارچوب اسکرام بر اساس پنج ارزش بنیادی پایه ریزی شده است. اگرچه این ارزشها همزمان با ابداع اسکرام معرفی نشده اند و خاص اسکرام نیستند لیکن منجر به هدایت کارها، رفتارها و اعمال اسکرام می شوند. اسکرام چارچوبی از قوانین، اصول و ارزشهاست. 

مترجم: محتوای پنج ارزش اسکرام از متن اصلی مقاله با کمی تغییر و بصورت لیست وار ترجمه شده است تا گویایی بیشتری برای خوانندگان محترم داشته باشد.

تعهد (‘Commitment’)

ما به تیم خود متعهد هستیم.

ما به کیفیت متعهد هستیم.

ما تعهد می کنیم که با هم تیمیهای خود همکاری کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال یادگیری باشیم.

ما تعهد می کنیم که در راستای رسیدن به خروجی باکیفیت تیم، هر روز بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.

ما به هدف اسپرینت ( Sprint Goal ) متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال تلاش برای حرفه ای شدن باشیم و حرفه ای رفتار کنیم.

ما متعهد هستیم که خود-سازمانده باشیم.

ما متعهد هستیم که هدف تیمی مان تولید محصولات متعالی باشد.

ما به اصول اجایل متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که هر فیچر تولیدی بایستی قابل استفاده توسط مشتری نهایی باشد.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارتقاء خود و تیم مان هستیم.

ما به رعایت قوانین Definition of Done متعهد هستیم.

ما به چارچوب و قوانین اسکرام متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که فقط روی چیزی تمرکز می کنیم که برای مشتری ارزش ایجاد کند.

ما متعهد هستیم که هر کاری که شروع کردیم را به پایان برسانیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارزیابی و اصلاح خود و تیم مان باشیم.

ما متعهد هستیم که هر روز شفافیت بیشتری نسبت به دیروز در تیم ایجاد کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما شرایط جاری را با هدف ارتقاء و بهبود، مورد نقد و سوال قرار دهیم.

تمرکز (‘Focus’)

ما روی چیزی که امروز مهم است تمرکز می کنیم بدور از هرگونه نگرانی در مورد چیزی که ممکن است یک روزی در آینده مهم باشد.

ما روی چیزی که امروز می دانیم تمرکز می کنیم و با رعایت اصل
 YAGNI (You Ain’t Gonna Need It) – امروز به این کار احتیاج نداریم – این تمرکز را حفظ می کنیم.

ما روی نیازی تمرکز می کنیم که از نظر زمانی به ما نزدیکتر است و نه نیازهای آینده که سرشار از عدم قطعیت هستند. همچنین ما می خواهیم که از کارهای امروز یاد بگیریم و بوسیله آن برای انجام کارهای آینده تجربه کسب کنیم.

تمرکز ما روی یک کار بگونه ای است تا در نهایت آن کار به اتمام برسد.

ما روی ساده ترین راه حلی که نیازمندی مشتری را پوشش می دهد تمرکز می کنیم.

باز بودن (‘Openness’)

بکارگیری تجربه گرایی به عنوان اصل بنیادین اسکرام نیازمند شفافیت و باز بودن است.

ما می خواهیم که ارزیابی ما با هدف رسیدن به اصلاحات قابل قبول صرفا بر اساس واقعیات باشند.

ما در مورد کارمان، پیشرفت کارها، یادگیریمان و مشکلاتمان باز و شفاف هستیم.

ما در مورد افراد و همکاری با آنها باز و شفاف و راحت هستیم.

ما به افراد به حکم انسان بودن احترام می گذاریم نه به عنوان یک منبع، ربات یا قطعه قابل تعویضی از ماشین چون در نهایت تولید محصول نرم افزاری کاریست که یک انسان انجام می دهد.

ما برای همکاری با واحدهای مختلف و انسانهای با مهارتهای متنوع باز و راحت هستیم.

ما در خصوص همکاری با کلیه ذینفعان و مشتریان خود باز و راحت هستیم و با آنان در خصوص وقایع خوب و بد براحتی مکالمه می کنیم.

ما در خصوص به اشتراک گذاری فیدبکها با دیگران راحت هستیم و با این روال هم از دیگران می آموزیم.

از آنجایی که سازمانمان و جهان پیرامون آن بصورت غیر قابل پیش بینی ، غیر منتظره و دائمی در حال تغییر هستند ما نیز تغییرات را با آغوش باز می پذیریم.

احترام (‘Respect’)

ما به افراد، تجربیات و پیشینه آنها احترام می گذاریم.

ما به تفاوت انسانها احترام می گذاریم (و این ما را قویتر می کند).

ما به نظرات مختلف احترام می گذاریم (چون فرصتی برای یادگیری است) .

ما به ذینفعان خود با عدم تولید فیچرهایی که کسی استفاده نخواهد کرد احترام می گذاریم.

ما با جلوگیری از مصرف منابع مالی مشتریان خود برای فیچرهایی که ارزش ایجاد نمی کنند به آنان احترام می گذاریم.

ما با رفع باگها و مشکلات محصول به کاربران آن احترام می گذاریم.

ما به قوانین اسکرام احترام می گذاریم.

ما به بقیه بخشها و واحدهای سازمان خود با عمل نکردن بصورت جزیره ای احترام می گذاریم.

ما به مهارتها، تخصص و بینشهای یکدیگر احترام می گذاریم.

ما به مسئولیتهای نقشهای مختلف اسکرام احترام می گذاریم.

شجاعت (‘Courage’)

ما شجاعت را بواسطه عدم تولید چیزی که کسی استفاده نخواهد کرد، نشان می دهیم.

ما شجاعانه اذعان می کنیم که نیازمندیهای مشتری هیچ وقت کامل نیستند و هیچ برنامه ای نمی تواند تمام واقعیات و پیچیدگیها را بصورت کامل از پیش ببیند.

ما شجاعانه تغییرات را به چشم منبعی از الهام و نوآوری می بینیم و در برابر آن مقاومت نمی کنیم.

ما شجاعت خود را بواسطه عدم تحویل کار ناتمام نشان می دهیم.

ما شجاعت داریم که تمام اطلاعات ممکن را (شفافیت) چه بد و چه خوب که ممکن است به تیم و سازمانمان کمک کند با دیگران به اشتراک بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم و اعتقاد داریم که هیچ کس کامل نیست.

ما شجاعت داریم که در صورت ایجاد یک درس آموخته معتبر مسیر کار را عوض کنیم.

ما شجاعانه ریسکها و منافع را با دیگران سهیم می شویم.

ما شجاعانه تلاش می کنیم که از قوانین اسکرام با هدف مقابله با پیچیدگیهای کار و محصول به درستی استفاده کنیم.

ما شجاعت داریم که فرضهای نادرست گذشته را کنار بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم که به ارزشهای اسکرام پایبند هستیم و تلاش می کنیم که هر روز بیش از پیش این ارزشها را در کار روزمره خود جای دهیم.

Scrum – A Pocket Guide (a review by Cornelius Dufft)

At the Scrum Day Germany 2018 edition (12 June) Cornelius Dufft shared his appreciation of my book “Scrum – A Pocket Guide” with me. Cornelius said he had written a summary to help him grasp the content better, and sent me his work.

I am grateful that Cornelius agreed to make his summary/review available here as a downloadable PDF. I hope it turns out to be as helpful for others as it was for him, and thus helps spreading an ever-improving understanding of Scrum.

Introduction from “Scrum – A Pocket Guide (a review by Cornelius Dufft)“:

The book provides key Agile and Scrum facts as well as the ‘heartbeat’ of Scrum. In four chapters and 85 pages, the author introduces the Agile paradigm (as opposed to the industrial paradigm) and positions Lean to Agile. He describes the Scrum framework and its players, rules, events, artifacts, and principles. Contrasting ‘ground rules’ of the game with ‘tactics to play the game’, Gunther gives advice how to best perform Scrum. With an outlook on the future state of Scrum, the author expresses high hopes that Agile and Scrum become the new norm. The annex contains Scrum vocabulary and definitions, references, and info about the author and about Scrum.org.

Gunther is an authority in the area of Scrum. There is probably no more trusted and concise book on the topic. What makes the book unique to me is Gunther’s personal touch: Putting the people in the center. It conveys key facts about Scrum and also includes a personal, professional perspective on the subject.

I give 5 stars for the book. It is a must read for readers new to Scrum. Also for experts I can highly recommend reading the book.

Warm regards
Gunther
Independent Scrum Caretaker

Scrum Day Germany 2018 (a tree for a talk)

Tuesday 5 June 2018. I arrive home late in the evening after another exciting 2-days Professional Scrum experience in the Netherlands. I find a mail asking whether I can come to Stuttgart (Germany) less than a week later to deliver the opening keynote of the Scrum Day Germany event. Unfortunately, Bob Galen had to cancel his travel for the event last-minute. The desperate tone of the mail shows the urgency. I check with my wife, re-plan my work, check for flights and get in touch with the organizers hoping to quickly relieve them of some stress with my confirmation.

Tuesday 12 June 2018. I enjoy the happy reunion with my friends of Scrum at the event; the practitioners, organizers, trainers, coaches. I share my Scrum Caretaker tales on how to humanize the workplace with Scrum. I am grateful for the opportunity to share my tales with the crowd. I am happy I was able to help out my organizing friends. I appreciate being thanked by having a tree planted on my behalf via the Plant for the Planet organization.

My “thank you” goes out to all involved. I hope to meet you at some future occasion (again). I still prefer early invitations though.

Gunther

The Scrum Values (International Versions, June 2018)

The Scrum Values (color)In May 2013 I described how there is value in the Scrum Values. I included that text in my book “Scrum – A Pocket Guide” that was published in November 2013. Early in 2018 I updated my description slightly to be included in a revision of my book that I anticipate. A group of Scrum enthusiasts subsequently translated that updated version to different languages.

The first edition of the international versions of the Scrum Values is now available as a free download (PDF): The Scrum Values (International versions) -June 2018.

Share my gratitude that following people spent quite some of their valuable time on this initiative to make these translations available for you:

 • Chinese (simp/trad): Lana Sun, Wei Lun Teh, Chee-Hong Hsia
 • French: Fabio Panzavolta, Mohamed Gargouri
 • German: Uwe Schirmer, Peter Götz, Dominik Maximini
 • Italian: Michael F. Forni
 • Portuguese: Leonardo Bittencourt
 • Russian: Konstantin Razumovsky
 • Turkish: Ilkay Polat, Lemi Orhan Ergin

In the document you will also find my Dutch translation. The updated English version is available via the separate section on my website.

The Scrum Values are also available as a poster in the original English version and in a Russian version.

All feedback is welcome. Downloading and sharing of the PDFs is equally encouraged.

Warm regards
Gunther
Independent Scrum Caretaker

Russian version of the Scrum Values (including a poster)

While developing my book “Scrum – A Pocket Guide” (2013) I described how there is value in the Scrum Values. In 2016 the Scrum Values were added to the Scrum Guide.

I am gratified for sharing that:

 • The Scrum Values (Russian poster)Konstantin Razumovsky from Proscrum.by (Belarus) created a Russian version of the Scrum Values. Find Konstantin’s full text below. 
 • Mikhail Vyazankin (text), Levon Goncharov (text & visualisation) and Kseniya Panteleeva (translation) from Agileverse (Russia) delivered the work for a poster of the Russian version, available as a free download (PNG): The Scrum Values (Russian poster).

Other translations are being created. They will be combined into a downloadable PDF soon. Stay tuned.

Russian version of The Scrum Values: Ценности Scrum

Scrum – это фреймворк, опираясь на который, люди и организации вырабатывают конкретный рабочий процесс, подходящий для их контекста в данный момент времени.

Все правила и принципы Scrum служат эмпиризму (эмпирическому управлению процессом), как наиболее подходящему способу решать запутанные (complex) проблемы в запутанной среде.

The Scrum Values (Russian)

Однако, кроме правил и принципов, есть кое-что еще. Scrum – это больше про поведение, чем про процесс. Scrum фреймворк базируется на пяти ключевых ценностях. Хотя эти ценности и не были изобретены вместе со Scrum и не являются эксклюзивными для Scrum, они задают направление работе, поведению и действиям в Scrum.

Scrum, таким образом, это фреймворк, включающий правила, принципы и… ценности.

Обязательство (‘Commitment’)

Общее определение термина обязательство (‘commitment’) это “состояние или качество, характеризующее преданность какой-либо цели, деятельности и т.д.” Можно проиллюстрировать это примером, когда тренер спортивной команды заявляет: “Я не могу упрекнуть своих игроков, они полностью отдали себя игре” (хотя, возможно, они не смогли победить). Это в точности отражает значение слова ‘обязательство’ в Scrum. Обязательство – это про преданность и характеризует действия и интенсивность усилия. Это не про итоговый результат, поскольку сам по себе он часто является неопределенным и малопредсказуемым в случае запутанных (complex) проблем в запутанных обстоятельствах.

Тем не менее, существует широко распространенное заблуждение относительно термина ‘commitment’ в контексте Scrum. Оно главным образом происходит из старого описания фреймворка Scrum, который говорил, что команды дают обязательство на Спринт. Через призму традиционной индустриальной парадигмы это было неверно интерпретировано как требование любой ценой выполнить к концу Спринта весь объем работ, выбранный во время Sprint Planning. ‘Commitment’ было ошибочно истолковано как жестко прописанный договор.

В запутанном, креативном и малопредсказуемом мире разработки новых продуктов невозможно давать обещание выполнить точно зафиксированный объем работ с заданными сроками и бюджетом. Слишком много переменных, влияющих на конечный результат, являются неизвестными или могут вести себя непредсказуемым образом.

Для того чтобы лучше отразить изначальные намерения и более эффективно связать их с эмпиризмом, слово ‘commitment’ в контексте объема работа на Спринт было заменено на ‘forecast’ (прогноз).

Однако, обязательству по-прежнему есть место в Scrum и оно остается его ключевой ценностью:

Все игроки дают обязательство действовать как команда. Обязуются обеспечивать качество. Обязуются сотрудничать. Обязуются учиться. Обязуются наилучшим образом выполнять свою работу – и делать так каждый день. Обязуются стремиться к Цели Спринта. Обязуются действовать как профессионалы. Обязуются самоорганизовываться. Обязуются стремиться к совершенству. Обязуются следовать ценностям и принципам Agile. Обязуются создавать работоспособные версии продукта. Обязуются искать усовершенствования. Обязуются следовать Definition of Done. Обязуются следовать Scrum фреймворку. Обязуются фокусироваться на ценности. Обязуются доводить работу до конца. Обязуются инспектировать и адаптировать. Обязуются поддерживать прозрачность. Обязуются подвергать сомнению статус кво.

Сфокусированность (‘Focus’)

Все игроки имеют возможность сфокусироваться на том, в чем у них больше опыта благодаря тому, что Scrum предоставляет им уникальный, но сбалансированный набор ответственностей .

Ограничение по времени (time-boxing) в Scrum стимулирует игроков фокусироваться на том, что наиболее важно в данный момент, а не беспокоиться про то, что имеет шансы стать важным в какой-то момент в будущем. Они фокусируются на том, что знают сейчас. YAGNI (‘You Ain’t Gonna Need It’, ‘вам это не понадобится’) – это принцип из экстремального программирования, который позволяет поддерживать сфокусированность. Игроки фокусируются на том, что неизбежно, поскольку будущее крайне неопределенно и они хотят извлечь уроки из настоящего, чтобы приобрести опыт для будущей работы. Они фокусируются на работе, которая необходима, чтобы довести дело до конца. Они фокусируются на самой простой вещи, которая может сработать.

Цель Спринта дает фокус на период в 4 недели или меньше. В пределах этого периода Daily Scrum помогает людям совместно фокусироваться на непосредственной ежедневной работе, необходимой чтобы наилучшим образом двигаться к Цели Спринта.

Открытость (‘Openness’)

Эмпиризм в Scrum требует прозрачности, открытости и честности. Игроки-инспекторы хотят проверять текущую ситуацию, для того, чтобы логичным образом выполнять адаптацию. Игроки открыты относительно своей работы, прогресса, извлеченных уроков и проблем. Но также они открыты для людей и работы с ними, признанию того, что люди – это люди, а не ‘ресурсы’, роботы, шестеренки или расходные детали механизма.

Игроки открыты к сотрудничеству, пересекающему границы разных дисциплин, навыков и должностных инструкций. Они открыты к сотрудничеству с заинтересованными лицами и более широким окружением. Открыты к обсуждению обратной связи и извлеченных уроков друг с другом.

Они открыты к изменениям, необходимым поскольку организация и мир, в котором они работают, постоянно изменяется: непредсказуемо, неожиданно и постоянно.

Уважение (‘Respect’)

Экосистема Scrum в широком смысле опирается на уважение к людям, их опыту и личным особенностям. Игроки уважают непохожесть (‘diversity’). Они уважают разницу во мнениях. Они уважают навыки, опыт и идеи друг друга.

Они уважают требования внешней среды и не ведут себя так, как будто в мире ничего кроме них не существует. Они уважают тот факт, что заказчики могут изменять свое мнение. Они демонстрируют уважение к спонсорам, не создавая и не сохраняя функции, которые никогда не используются и увеличивают затраты на продукт. Они демонстрируют уважение, не тратя деньги на вещи, которые не являются ценными, полезными или которые могут быть никогда не реализованными или использованными. Они демонстрируют уважение к пользователям, устраняя их проблемы.

Все игроки уважают Scrum фреймворк. Они уважают распределение ответственностей в Scrum.

Смелость (‘Courage’)

Игроки демонстрируют смелость, не создавая вещи, которые никому не нужны. Смелость в признании того, что требования никогда не будут совершенными и никакой план не сможет отразить реальность и запутанность.

Они демонстрируют смелость, чтобы смотреть на изменения как на источник вдохновения и инноваций. Смелость, чтобы не поставлять неготовые версии продукта. Смелость делиться всей необходимой информацией, которая может помочь команде или организации. Смелость признать, что никто не совершенен. Смелость поменять направление. Смелость делить риски и выгоды. Смелость отказаться от иллюзорной определенности старых подходов.

Игроки демонстрируют смелость в продвижении Scrum и эмпиризма для работы с запутанностью. Они демонстрируют смелость в поддержке Ценностей Scrum. Смелость принять решение, действовать, продвигаться вперед, отказываясь от совершенства. И еще больше смелости, чтобы поменять и это решение.

Scrum Recordings in English (so far)

During the summer of 2017, I took some time to work with the professionals of HigherView to create a couple of recordings on topics related to Scrum that I deeply care about. As I am considering ideas for new recordings, enjoy them here in one place (or look them, and other recordings, up at my YouTube channel):

Scrum, a simple framework for complex product delivery

Scrum Master, a mould for the modern manager

Product Owner, actually, owns the product

Product Backlog and the tea leaves effect

The future of Agile, actually, is in the small

The 3rd Scrum Wave (Will you sink, swim, or… surf?)

Re-vers-ify (Re-imagining your Scrum to re-emerge your organization)

Springtime and work anniversaries

The many congratulations today reminded me of my most recent work anniversaries.

 • April 2013, five years ago. I started Ullizee-Inc. It was a huge step to abandon my safe position at Capgemini, even when it was to move to the home of Scrum.
 • April 2016, two years ago. Letting go of exclusively partnering with Ken Schwaber and working for Scrum.org was, if not just an even bigger step, certainly a more frightening one.
 • April 2018, today. Reflecting, looking back, those were decisions I ‚had‘ to take. For they were the most honorable decisions to take.

Looking back, I regret none of my job changes, despite the losses, the pain, the regret to find we were not in it together after all. They turned out very revealing experiences in many regards, not only professionally but certainly at a personal and human level (if ever those aspects can be separated). Looking back, those were the best decisions possible. Looking back, it leaves the misleading impression that it was all part of some bigger plan.

Looking back even further, I wonder. Quite some of my many job changes actually happened in springtime. More importantly probably, every single one was based on principles and values and was a forward-looking decision, in search of a different, if not better, future.

Over time, certainly, I started recognizing, appreciating and ultimately embracing that I am good at searching, not at finding, that I am good at travelling, not at arriving. Really good at not belonging too, an outsider. Wholeheartedly however. Walking the difficult path, facing the challenge to achieve what I may find I need to achieve without being part of formal, corporate or commercial structures anymore.

There are plenty of challenges, more than I ever will be able to handle, and probably even more deciding to be on my own 2 feet. Some challenges are known, most are not. What life is all about, right?

Allow me to thrive on deliberately emerging opportunities to bring value; to the individuals, the communities, the teams, the organizations I am grateful to work with.

With love

Gunther
Scrum Caretaker
Eternal novice