Posted on 1 Comment

Persian version of the Scrum Values

While developing my book “Scrum – A Pocket Guide” (2013) I described how there is value in the Scrum Values. In 2016 the Scrum Values were added to the Scrum Guide. In 2018 some global Scrum enthusiasts translated my description into several languages.

I am gratified for sharing that Mehdi Hoseini (Iran) created a Persian version of the Scrum Values. Find Mehdi’s full text below. It will be added to the next release of the international Scrum Values.

Persian / ارزشهای اسکرامفارسی

اسکرام چارچوبی است که افراد و سازمانها فرآیند تولید خود را مبنی بر مقتضیات زمانی و موضوعی خود تعریف می کنند. قوانین و اصول اسکرام همگی از تجربه گرایی و کنترل فرآیند مبتنی بر تجربه به عنوان بهترین روش مواجهه با چالشهای پیچیده در مسائل پیچیده، پشتیبانی می کنند. با اینحال مفاهیم بیشتری نسبت به  صرفا قوانین و اصول اسکرام وجود دارد. رویکرد اصلی اسکرام بیشتر در مورد رفتار است تا فرآیند. چارچوب اسکرام بر اساس پنج ارزش بنیادی پایه ریزی شده است. اگرچه این ارزشها همزمان با ابداع اسکرام معرفی نشده اند و خاص اسکرام نیستند لیکن منجر به هدایت کارها، رفتارها و اعمال اسکرام می شوند. اسکرام چارچوبی از قوانین، اصول و ارزشهاست. 

مترجم: محتوای پنج ارزش اسکرام از متن اصلی مقاله با کمی تغییر و بصورت لیست وار ترجمه شده است تا گویایی بیشتری برای خوانندگان محترم داشته باشد.

تعهد (‘Commitment’)

ما به تیم خود متعهد هستیم.

ما به کیفیت متعهد هستیم.

ما تعهد می کنیم که با هم تیمیهای خود همکاری کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال یادگیری باشیم.

ما تعهد می کنیم که در راستای رسیدن به خروجی باکیفیت تیم، هر روز بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.

ما به هدف اسپرینت ( Sprint Goal ) متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال تلاش برای حرفه ای شدن باشیم و حرفه ای رفتار کنیم.

ما متعهد هستیم که خود-سازمانده باشیم.

ما متعهد هستیم که هدف تیمی مان تولید محصولات متعالی باشد.

ما به اصول اجایل متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که هر فیچر تولیدی بایستی قابل استفاده توسط مشتری نهایی باشد.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارتقاء خود و تیم مان هستیم.

ما به رعایت قوانین Definition of Done متعهد هستیم.

ما به چارچوب و قوانین اسکرام متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که فقط روی چیزی تمرکز می کنیم که برای مشتری ارزش ایجاد کند.

ما متعهد هستیم که هر کاری که شروع کردیم را به پایان برسانیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارزیابی و اصلاح خود و تیم مان باشیم.

ما متعهد هستیم که هر روز شفافیت بیشتری نسبت به دیروز در تیم ایجاد کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما شرایط جاری را با هدف ارتقاء و بهبود، مورد نقد و سوال قرار دهیم.

تمرکز (‘Focus’)

ما روی چیزی که امروز مهم است تمرکز می کنیم بدور از هرگونه نگرانی در مورد چیزی که ممکن است یک روزی در آینده مهم باشد.

ما روی چیزی که امروز می دانیم تمرکز می کنیم و با رعایت اصل
 YAGNI (You Ain’t Gonna Need It) – امروز به این کار احتیاج نداریم – این تمرکز را حفظ می کنیم.

ما روی نیازی تمرکز می کنیم که از نظر زمانی به ما نزدیکتر است و نه نیازهای آینده که سرشار از عدم قطعیت هستند. همچنین ما می خواهیم که از کارهای امروز یاد بگیریم و بوسیله آن برای انجام کارهای آینده تجربه کسب کنیم.

تمرکز ما روی یک کار بگونه ای است تا در نهایت آن کار به اتمام برسد.

ما روی ساده ترین راه حلی که نیازمندی مشتری را پوشش می دهد تمرکز می کنیم.

باز بودن (‘Openness’)

بکارگیری تجربه گرایی به عنوان اصل بنیادین اسکرام نیازمند شفافیت و باز بودن است.

ما می خواهیم که ارزیابی ما با هدف رسیدن به اصلاحات قابل قبول صرفا بر اساس واقعیات باشند.

ما در مورد کارمان، پیشرفت کارها، یادگیریمان و مشکلاتمان باز و شفاف هستیم.

ما در مورد افراد و همکاری با آنها باز و شفاف و راحت هستیم.

ما به افراد به حکم انسان بودن احترام می گذاریم نه به عنوان یک منبع، ربات یا قطعه قابل تعویضی از ماشین چون در نهایت تولید محصول نرم افزاری کاریست که یک انسان انجام می دهد.

ما برای همکاری با واحدهای مختلف و انسانهای با مهارتهای متنوع باز و راحت هستیم.

ما در خصوص همکاری با کلیه ذینفعان و مشتریان خود باز و راحت هستیم و با آنان در خصوص وقایع خوب و بد براحتی مکالمه می کنیم.

ما در خصوص به اشتراک گذاری فیدبکها با دیگران راحت هستیم و با این روال هم از دیگران می آموزیم.

از آنجایی که سازمانمان و جهان پیرامون آن بصورت غیر قابل پیش بینی ، غیر منتظره و دائمی در حال تغییر هستند ما نیز تغییرات را با آغوش باز می پذیریم.

احترام (‘Respect’)

ما به افراد، تجربیات و پیشینه آنها احترام می گذاریم.

ما به تفاوت انسانها احترام می گذاریم (و این ما را قویتر می کند).

ما به نظرات مختلف احترام می گذاریم (چون فرصتی برای یادگیری است) .

ما به ذینفعان خود با عدم تولید فیچرهایی که کسی استفاده نخواهد کرد احترام می گذاریم.

ما با جلوگیری از مصرف منابع مالی مشتریان خود برای فیچرهایی که ارزش ایجاد نمی کنند به آنان احترام می گذاریم.

ما با رفع باگها و مشکلات محصول به کاربران آن احترام می گذاریم.

ما به قوانین اسکرام احترام می گذاریم.

ما به بقیه بخشها و واحدهای سازمان خود با عمل نکردن بصورت جزیره ای احترام می گذاریم.

ما به مهارتها، تخصص و بینشهای یکدیگر احترام می گذاریم.

ما به مسئولیتهای نقشهای مختلف اسکرام احترام می گذاریم.

شجاعت (‘Courage’)

ما شجاعت را بواسطه عدم تولید چیزی که کسی استفاده نخواهد کرد، نشان می دهیم.

ما شجاعانه اذعان می کنیم که نیازمندیهای مشتری هیچ وقت کامل نیستند و هیچ برنامه ای نمی تواند تمام واقعیات و پیچیدگیها را بصورت کامل از پیش ببیند.

ما شجاعانه تغییرات را به چشم منبعی از الهام و نوآوری می بینیم و در برابر آن مقاومت نمی کنیم.

ما شجاعت خود را بواسطه عدم تحویل کار ناتمام نشان می دهیم.

ما شجاعت داریم که تمام اطلاعات ممکن را (شفافیت) چه بد و چه خوب که ممکن است به تیم و سازمانمان کمک کند با دیگران به اشتراک بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم و اعتقاد داریم که هیچ کس کامل نیست.

ما شجاعت داریم که در صورت ایجاد یک درس آموخته معتبر مسیر کار را عوض کنیم.

ما شجاعانه ریسکها و منافع را با دیگران سهیم می شویم.

ما شجاعانه تلاش می کنیم که از قوانین اسکرام با هدف مقابله با پیچیدگیهای کار و محصول به درستی استفاده کنیم.

ما شجاعت داریم که فرضهای نادرست گذشته را کنار بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم که به ارزشهای اسکرام پایبند هستیم و تلاش می کنیم که هر روز بیش از پیش این ارزشها را در کار روزمره خود جای دهیم.